آمریكا
  • در میز روابط بین‌الملل برنامه سیاست ایرانی مطرح شد:

    حقوق بشر آمریکایی به‌عنوان ابزار سیاسی برای برخورد با دولت‌های مستقل و مخالفین آمریکا استفاده می‌شود لذا داد: با تبیین و کالبدشکافی مسائل حقوق بشری می‌توان جامعه ایرانی را مصون ساخت.

  • در میز روابط بین‌الملل برنامه سیاست ایرانی مطرح شد:

    چه در آسیا و آفریقا، آمریکا در پی سیاست‌های سرکوب ملت‌ها و چینش سیاست برای ملت‌ها در راستای رسیدن به اهداف خودش است و مردم آمریکای لاتین با وجود سردمدارانی که طرف‌دار آمریکا بودند هیچ‌گونه وابستگی اقتصادی هم نسبت به آمریکا وجود نداشت.