آموزش شنا
  • شنا از آن ورزش‌هایی است که دانستن آن موهبت محسوب شده و ندانستنش باعث می‌شود که از بسیاری از فعالیت‌ها و تفریحات در طبیعت باز بمانیم. به‌همین‌خاطر شنا را صرفا یک ورزش نمی‌دانند و آن را چیزی بیش از یک فعالیت بدنی مفرح می‌دانند. شنا به ما یاد می‌دهد که چگونه می‌توان با طبیعت هماهنگ بود و از آن دوستانه استفاده کرد.