ازدواج موقت
  • در ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت عقد زن و مرد می توانند از هم جدا شوند در این مطلب به موضوع شرایط ازدواج موقت و احکام مربوط به آن پرداخته ایم.

  • یکی از شرایط مهمی که برای ازدواج دائم دختران باکره و دوشیزه در نظر گرفته شده است ، آن است که عقد نکاح صرفا در صورت رضایت پدر یا جد پدری آنان صحیح بوده و اصولا بدون اخذ رضایت یا اجازه پدر ( مگر در شرایط استثنایی ) ، امکان ازدواج نیست . به همین دلیل در خصوص عقد موقت یا صیغه دختران مجرد دوشیزه نیز این سوال مطرح می شود که آیا در عقد و ازدواج موقت دختران باکره نیز احتیاج به اجازه یا رضایت ولی قهری هست ؟