اعتراضات در تل آویو علیه کابینه نتانیاهو گسترش یافته است