اومیکرون کرونا تعطیلی مدارس
  • روزهای امتحانات دانش‌آموزان از سر رسیده و برخی خانواده‌ها و دانش‌آموزان همچنان خواهان تعطیلی مدارس و مجازی شدن آموزش هستند.