تحقیق دانش آموزی
  • یک تحقیق دانش آموزی، گزارشی از اول تا آخر یک پروژه است. گزارش پروژه باید آن چنان دقیق و روان باشد که خواننده بتواند درک درستی از آن پیدا کند.