تزریق پول
  • بانک مرکزی جدیدترین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی را منتشر کرد و این گزارش حاکی از تداوم رکوردشکنی‌های این بانک در تزریق پول در بازار باز و توقف دخالت‌ها در بازار شبانه است.