تقاضای نجومی باشگاه پرتغالی برای صدور رضایتنامه بازیکن مدنظر است