حقوق کارگران ۱۴۰۳
  • فرمول جدید برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

    ​طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود.آیا دستمزد ۱۴۰۳منطقه ای تعیین می شود؟

  • حقوق کارگران

    ​یک اقتصاددان معتقد است افزایش حقوق عامل اصلی تورم و گرانی و فشار هزینه نیست.