دستاوردهای نظامی
  • نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما با دست پر پشت میز می نشینیم، به ویژه آنکه همه این دستاوردهای نظامی در کشور بومی سازی شدند.