رشد نقدینگی
  • بانک مرکزی به دنبال طرح برخی مطالب درباره نقدینگی و پایه پولی در برخی سایت ها و فضای مجازی اعلام کرد: بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است.