روانشناسی
  • بسیار تلاش می‌کنید اما به نظر می‌رسد که نمی‌توانید آن منتقد کوچک مضحک را از ذهن‌تان بیرون بیاورید یا حتی لبخند کوچکی بزنید. تلاش می‌کنید که گوش‌هایتان را بگیرید که صدایش را نشنوید اما این صدا به غر زدن‌هایش ادامه می‌دهد که می‌گوید به قدر کافی خوب نیستید.

  • ​آیا تا به حال احساس کرده‌اید که افکارتان مانند پاپ‌کورن روی حرارت به دور سرتان می‌چرخد؟ آیا اغلب وظایف یا کارهای مهمتان را فراموش می‌کنید؟ اگر چنین است، شما تنها نیستید.

  • تست روانشناسی استفاده از ابزارهای مختلف به متخصصان بهداشت روان این امکان را می‌دهد که دید بهتر نسبت به شخصیت مراجع داشته باشند.