سوتی آبروبر المیرا شریفی مقدم و همسرش در خندوانه| فیلم گاف عجیب
  • همسر المیرا شریفی مقدم در برنامه خندوانه خاطرات زایمان همسرش و شیرینی دادنش به پرستاران بیمارستان را تعریف کرد. المیرا شریفی مقدم که دو پسر تقریبا هم سن دارد از خاطرات بارداری و زایمانش در بیمارستان تعریف کرد و همسرش در جواب صحبت های همسرش به جای کلمه شیرینی و یا کادو به پرستاران از شاباش استفاده کر. این سوتی همسر المیرا مقدم حاضران در خندوانه رو به خنده انداخت.