سود سهام عدالت تا پایان ماه واریز می شود| برای دریافت سود سهام ع