علت ابقای احمدی نژاد چیست ؟ | چرا روحانی و ناطق نوری در ترکیب جد