فاحشه
  • پیرمرد” را فاحشه هایِ ایرانی با دلارِ آمریکایی زَدَند در بارزترین مصداق در این رابطه آمریکا با مشارکت انگلستان در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتایی که اجرایش در کفِ خیابان با اراذل و اوباشی همچون شعبان جعفری ملقب به شعبون بی مخ و فواحش نامداری همچون “ملکه اعتضادی و پری بُلَنده” بود؛ دولت ملی و مردمی “دکتر محمد مصدق” را سرنگون و دیکتاتوری “محمدرضا پهلوی” را مجددا بر ایران حاکم کردند.