فناوری اطلاعات
  • این روزها ترند اصلی در حوزه آموزش ، آموزشهای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات است . چه بخواهیم در ایران بمانیم و چه برویم ، باید قبول کنیم که داشتن تخصص در حوزه آیتی بدون شک یکی از فاکتورهای مهم در کاریابی است . تقریبا هر فردی که بتواند در حوزه فناوری اطلاعات تخصصی را حتی بصورت نسبی آموزش ببیند ، می توانیم با قطعیت بگوییم که در بازار کار حتما وارد خواهد شد.