پاسخ دندان شکن مانی حقیقی به سوالات خبرنگاران غربی