کارت هوشمند ملی جدید
  • تعداد زیاد کارت‌های بانکی، فرصتی را برای متخلفان اقتصادی فراهم می کند تا به اعمالی چون پولشویی بپردازند؛ به همین دلیل ضرورت پیگیری و حل این نقصان در سیستم مالی کشور توسط متولیان امر احساس می شود.