بحران
  • کره‌جنوبی در این ماه اعلام کرد که به نظر می‌رسد وضعیت غذا در کره‌شمالی وخیم‌تر شده و مقامات در سئول به این نشست به عنوان تاییدی بر کمبود جدی اشاره کرده‌اند.