سید جمال هادیان
  • وزارت نیرو بر اساس قانون هوای پاک مکلف بود ۳۰ درصد از نیاز برقی کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند اما تا کنون به تعهد خود عمل نکرده است و در حال حاضر کمتر از نیم درصد برق کشور با انرژی‌های پاک تأمین می‌شود.